w I Liceum Ogólnokształcącym im.Bohaterów Porytowego Wzgórza

w Janowie Lubelskim w roku

I półrocze dla klas I - III – 01.09.2021 – 23.01.2022

01.09. 2021

Rozpoczęcie roku szkolnego

do 10. 09. 2021

Opracowanie i złożenie planów pracy Zespołów Przedmiotowych i Zespołów Wychowawczych, złożenie papierowej i elektronicznej wersji planów dydaktycznych

do 16. 09. 2021

Wpisanie do VULCANA planów dydaktycznych na rok szkolny 2021/2022

14.09.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie planów pracy szkoły w tym nadzoru pedagogicznego Dyrektora i innych planów.

 

21.09.2021

22.09.2021

23.09.2021

Zebrania z rodzicami klas:

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

- wybór Rad Oddziałowych i przedstawicieli do Rady Rodziców, zatwierdzenie Programu wychowawczo – profilaktycznego, zapoznanie z dokumentacją w tym procedurami bezpieczeństwa oraz wymaganiami edukacyjnymi, upowszechnianie informacji o szczepieniach.

do 30. 09. 2021

Deklaracje maturalne uczniów klas III po gim.

13. 10. 2021

Szkolne obchody Dnia Edukacji

Ślubowanie klas I

14. 10. 2021

Dzień Edukacji – wycieczka dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

14.12.2021

15.12.2021

16.12.2021

Zebranie z rodzicami klas:

I,

II,

III

- informacja o proponowanych ocenach śródrocznych

26.10.2021

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej – analiza wyników egzaminu maturalnego.

23- 31. 12. 2021

Przerwa świąteczna - dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 13. 01. 2022

Wystawienie ocen śródrocznych w klasach I – III

18.01.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za I półrocze klas I – III

21.01.2022

Zakończenie I półrocza

II półrocze dla kl. III – 24.01.2021 – 29.04.20202

II półrocze dla kl. I i II – 24.01.2020 – 24.06.2022

 

25.01.2022

26.01.2022

27.01.2022

Zebrania z rodzicami klas (wywiadówki za I półrocze ):

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

do 07. 02. 2022

Ostateczne deklaracje maturalne uczniów klas III i absolwentów z lat poprzednich

08.02. 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowująca I półrocze

14 – 27.02.2022

Ferie zimowe

08.04.2022

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych dla kl III

do 22.04.2022

Wystawienie ocen końcoworocznych w kl. III

 

20.04.2022

21.04.2022

22.04.2022

Zebrania z rodzicami klas (wywiadówki za I półrocze ):

III (posp) i III (pogim)

II (posp)

I (posp)

26. 04. 2022

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. III

Procedury maturalne

14 – 19.04. 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

do 27. 04. 2022

Złożenie nagród, dyplomów, świadectw uczniów kl. III     do podpisu dyrektora

29. 04. 2022

Zakończenie zajęć w kl. III – rozdanie świadectw ukończenia liceum

04 – 20. 05. 2022

Egzamin maturalny

Cz. ustna:

- język polski

- języki obce nowożytne

Część pisemna

Matury pisemne wg harmonogramu

04- 20 maja 2022r.

 

18-20 maja 2022r.

18-20 maja 2022r.

04-20 maja 2022r.

03.06. 2022

Wystawienie proponowanych ocen końcowo rocznych dla .kl.I i II

do 17. 06. 2022

Złożenie sprawozdań z realizacji rocznych planów pracy Zespołów Przedmiotowych, Wychowawczych, problemowo zadaniowych, kół zainteresowań i innych

do 15. 06. 2022

Wystawienie ocen końcowo rocznych w kl. I, II i III

21. 06. 2022

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja kl. I i II.

22. 06. 2022

Złożenie nagród, dyplomów oraz świadectw kl. I i II do podpisu dyrektora

24. 06. 2022

Zakończenie roku szkolnego

05.07.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy za rok szkolny2021/2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  1. 15.10.2021;

  2. 12.11.2021;

  3. 07.01.2022

  4. 02.05.2022;

  5. 04.05.2020;

  6. 05.05.2020;

  7. 06.05.2022;

  8. 17.06.2022;

  9. 23.06.2022.

Wtorki dniami Rad Pedagogicznych, zebrań Zespołów Przedmiotowych, Zespołów Wychowawczych