Dla rozwoju psychofizycznego młodego pokolenia duże znaczenia mają zajęcia z wychowania fizycznego. Rozwijają sprzyjające zdrowiu całożyciowe nawyki aktywności ruchowej, kształtują postawy prozdrowotne, wspierają rozwój ucznia.
Podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych uczeń pogłębia wiedzę, nabywa umiejętności i rozwija pożądane postawy (prosomatyczne, prozdrowotne i prospołeczne).
Zajęcia sportowe w naszej szkole odbywają się w sali gimnastycznej oraz siłowni szkolnej.