Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://lojanow.webd.pro/

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc do nas na nr 15 8720 356. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego. Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Szkoły - mgr Wiesława Dyjach, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15)872 03 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, Dyrektor I LO w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 59 Janów Lubelski E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: (15)872 54 50 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek wielokondygnacyjny składający się z budynku głównego i budynku obejmującego sektor sportowy i bibliotekę. Budynek główny posiada cztery wejścia: Wejście nr 1 (od strony JOK) Wejście nr 2 (od dużych schodów ul.Jana Pawła) Wejście nr 3 (od parkingu) Wejście nr 4 (od parkingu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych) do wejścia głównego prowadzą schody z poziomu chodnika i wejście od strony parkingu wewnętrznego od przyziemia z poziomu chodnika. Część budynku z sektorem sportowym i biblioteką, z salą gimnastyczną posiada dwa wejścia do których prowadzą schody z poziomu chodnika od parkingu wewnętrznego. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy umożliwiający dostęp na pierwsze i drugie piętro. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Toalety są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na parterze. Potrzebę taką należy zgłosić telefonicznie na nr 15 872 03 56 W budynku nie istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych. Budynek posiada własny parking znajdujący się za budynkiem głównym. Istnieje możliwość parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Jana Pawła II w okolicy parku.