Kontakt: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Tomasz Nowakowski, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 1. ZAKTUALIZOWANA Ogólna klauzula informacyjna DOC  PDF
 2. szczegółowa_ klauzula_informacyjna_proces_rekrutacji_nauczyciel DOC  PDF
 3. szczegółowa_klauzua_informacyjna_zatrudnienie_nauczyciel DOC   PDF
 4. szczegółowa_klauzula_infmacyjna_informacja_publiczna DOC  PDF
 5. szczegółowa_klauzula_informacyjna_obow_prawny_nauka_zdalna DOC   PDF
 6. szczegółowa_klauzula_informacyjna_praktykant DOC  PDF
 7. szczegółowa_klauzula_informacyjna_proces_rekrutacji DOC  PDF
 8. szczegółowa_klauzula_informacyjna_proces_rekrutacji_szkoła DOC   PDF
 9. szczegółowa_klauzula_informacyjna_ZFŚS DOC  PDF
 10. szczegółowa_klauzula_informacyjna_ZGODA_uczeń DOC  PDF
 11. szczegółowa_klauzula_infrmacyjna_proces_zatrudnienia DOC  PDF
 12. szczegółowa_kaluzula_informacyjna_monitoring_wizyjny DOC   PDF
 13. przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji programu ,, SPORTOWE TALENTY’’

 

Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia oraz realizacji umowy użyczenia sprzętu komputerowego w związku z projektem pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

Ogólna klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych  w szkole

 

1.       Administratorem  Danych Osobowych  jest <Ogólnokształcącym m. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim jest dyrektor szkoły Wiesława Dyjach

Adres: ul. Jana Pawła II 1, 23-300 Janów Lubelski

Kontakt: tel. 15 8723 356, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Administrator przetwarza dane  osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o prawie oświatowym  i innych właściwych przepisach.

4.       Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:

a.       wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

b.      zgoda osoby

c.       o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby

d.      o ile jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym

5.       Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu (Starostwo)
 i organowi nadzorczemu  (Lubelski Kurator Oświaty)

6.       Administrator będzie przetwarzał  dane osobowe przez okres:

a.       dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z  właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą   danym kategorię archiwalną   – od 5 do 10 lat

b.      dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania

c.       dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem  ochrony tych interesów

d.      dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania

7.       Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące   prawa:

a.       do dostępu do swoich danych;

b.      do sprostowania swoich danych;

c.       do ograniczenia przetwarzania swoich danych;

d.      do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto dla przetwarzania za  zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

e.      do  wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność  przetwarzania w okresie jej obowiązywania

f.        do usunięcia danych
W przypadku zaś przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym  osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo

g.       do wniesienia sprzeciwu

8.       Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9.       Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.

10.    Podanie  danych osobowych  przetwarzanych za zgodą jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przetwarzanych z obowiązku prawnego Administratora  jest obligatoryjne z uwagi na : m.in Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Brak podania tych danych  oznaczać będzie niespełnianie obowiązku szkolnego lub nauki podlegające egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.,

 

Podstawy prawne:

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych