Zakład Pielęgniarstwa Kolegium Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie objął patronatem klasy o profilu biologiczno - chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim.

W lutym 2021 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Porozumienie o sprawowaniu patronatu zostało podpisane pomiędzy dyrektorem szkoły Wiesławą Dyjach a Prorektorem ds. Nauczania – dr hab. Andrzejem Rozmusem.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie to największa uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Oferuje studia I, II, i III stopnia. Uczelnia prowadzi badania naukowe w obszarze nauk społecznych, ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Współpracuje z uczelniami w Polsce i za granicą.

Na mocy umowy w roku szkolnym 2020/2021 objęto patronatem klasy o profilu biologiczno – chemicznym.

Priorytetem jest dążenie do poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych.

Porozumienie polegać będzie na wspieraniu szkoły w nauczaniu tychże przedmiotów, przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu podstawowej opieki pielęgniarskiej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem.

W ramach porozumienia uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość uczestnictwa   w wybranych wykładach prowadzonych dla studentów uczelni. Ponadto umowa umożliwia uczniom udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez uczelnię.

Uczelnia umożliwia również udział w imprezach organizowanych przez Dział Promocji WSIiZ, nasi uczniowie będą współpracować z kołami naukowymi WSliZ, oraz wykorzystywać możliwość dostępu do zasobów wiedzy uczelni na platformie e-WSIiZ.

Mamy nadzieję, że umowa patronacka przyczyni się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego naszych uczniów umożliwi im lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami

KOLEJNA UCZELNIA WYŻSZA PODEJMUJE WSPÓŁPRACĘ
Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM. BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA
W JANOWIE LUBELSKIM

 

Współpraca z Państwowymi Uczelniami Wyższymi to jeden z głównych kierunków rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, którego celem jest maksymalizowanie poziomu nauczania.

W bieżącym roku szkolnym dyrektor placówki, Wiesława Dyjach, podpisała już trzy umowy patronackie - z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Politechniką Lubelską oraz Politechniką Warszawską.

Kolejną uczelnią, która wyraziła chęć współpracy z naszym liceum, jest Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. SGGW to uczelnia z 200 letnią tradycją, najstarsza szkoła wyższa o profilu przyrodniczym w Polsce. Uczelnia ta od lat obejmuje patronatem wybrane placówki realizując swoją misję edukacyjną opieki nad najzdolniejszą młodzieżą szkół.

Szczególne zainteresowanie współpracą z liceum zadeklarował Wydział Leśny SGGW, który z inicjatywy dziekana wydziału, prof. Henryka Żybury, objął patronatem nie tylko klasę geograficzną, ale całą szkołę, co jest dla nas dużym wyróżnieniem. Zaproponowana przez władze wydziału współpraca stwarza możliwość zwiększenia ilości zajęć warsztatowych, laboratoryjnych i terenowych dla uczniów liceum zainteresowanych kierunkami przyrodniczymi  a poprzez organizację obozów naukowych  daje szansę na wzbogacenie warsztatu pracy i wymianę doświadczeń dydaktycznych.

Cieszymy się z kolejnego patronatu akademickiego oraz nowych wyzwań edukacyjnych,  które niewątpliwie wpłyną na podniesienie jakości kształcenia naszego liceum.

Dorota Rachwalska – Kata


NOWE PATRONATY AKADEMICKIE PODPISANE 19.02.2018 r.

 Z Ramienia Politechniki Lubelskiej umowę podpisał dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Prorektor ds. studenckich.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  reprezentowany był przez Panią dr hab. Iwonę Niewiadomską, prof. KUL - prorektor ds. nauki i kształcenia.

 

Jednym ze statutowych zadań liceum ogólnokształcącego jest przygotowanie uczniów do następnego etapu kształcenia, jakim są studia wyższe. Dlatego też spośród wielu form współpracy tego typu szkół  z uczelniami wyższymi  najistotniejszą rolę pełni patronat akademicki.

Na mocy porozumienia szkoły wyższe zobowiązują się do opieki patronackiej , która polega między innymi na umożliwieniu udziału młodzieży szkolnej w wybranych zajęciach akademickich, wykładach otwartych, konferencjach i sympozjach naukowych. Ponadto szkoły wyższe udostępniają młodzieży szkolnej swą bibliotekę uniwersytecką oraz włączają się do organizacji obozów naukowych. Szkoła zaś zobowiązuje się do uczestnictwa w oferowanych przez uczelnię zajęciach, informowania o ofercie uczelni oraz  do innych form  współpracy  z uczelnią.

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów PorytowegoWgórza w Janowie Lubelskim od wielu lat współpracuje ze szkołami wyższymi podnosząc jakość kształcenia w swojej placówce.

W roku szkolnym 2017/2018 działania te zostały zintensyfikowane, a szkoła podjęła już współpracę z Politechniką Lubelską oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Porozumienia z obydwoma uczelniami podpisane zostały przez panią dyrektor Wiesławę Dyjach w dniu 19.02.2018.

Z Ramienia Politechniki Lubelskiej umowę podpisał dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Prorektor ds. studenckich.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  reprezentowany był przez Panią dr hab. Iwonę Niewiadomską, prof. KUL - prorektor ds. nauki i kształcenia.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim to studenci renomowanych uczelni w kraju i za granicą. Bardzo duży procent spośród nich to obecni doktoranci i wykładowcy uczelni wyższych, którzy powracają do naszego liceum jako prelegenci konferencji naukowych lub opiekunowie kół studenckich nawiązujących współpracę ze szkołą. Jest to efekt wspomnianej wyżej współpracy, dzięki której młodzież już w szkole średniej poznaje środowisko uczelni oraz system edukacji szkoły wyższej.

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim to szkoła, która pielęgnując stuletnią tradycję nauczania i wychowania realizuje innowacyjne formy edukacji stawiając czoła wyzwaniom przyszłości. Rozumienie tradycji jako zobowiązania sprawia, że oferta edukacyjna liceum jest cały czas atrakcyjna, o czym świadczy niegasnące zainteresowanie placówką uczniów szkół gimnazjalnych nie tylko w powiecie janowskim.

Dorota Rachwalska – Kata


       

Link do Listu Intencyjnego o współpracy: [kliknij

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza będzie współpracować z Wojskową Akademią Techniczną

Janowskie liceum jako 61. szkoła ponadgimnazjalna w Polsce, 29 września br., podpisało list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Porozumienie zawarli przedstawiciele zarządu Powiatu Janowskiego na czele ze starostą Jerzym Bieleckim i wicestarostą Bartoszem Piechem oraz Alicją Gąbką - dyrektorem janowskiego LO, WAT natomiast reprezentował rektor Akademii - gen.bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Umowa jest pokłosiem kilkuletniej, systematycznej współpracy Liceum z Akademią, m.in. w ramach projektu unijnego - „Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca!”. Co jest istotą tego projektu? Szeroko pojęta promocja i wpieranie nauk ścisłych poprzez budowanie innowacyjnych i ściśle związanych ze sobą programów nauczania. To wszystko po to, aby stworzyć nowoczesne, przyjazne środowisko dla ucznia i rozbudzić w nim wyobraźnię i pasję do nauki. W projekcie uczestniczą uczniowie dwóch klas trzecich, którzy realizują rozszerzenia z matematyki, fizyki oraz biologii i chemii, w oparciu o autorskie programy nauczania WAT. Warto dodać, iż nauczyciele prowadzący koła zainteresowań opracowali różnokierunkowe programy tych kół.

Jakie szanse stwarza współpraca, co może zyskać janowskie LO dzięki porozumieniu? - Ma to duży wpływ na poszerzenie oferty edukacyjnej, uatrakcyjnienie formy przekazywania treści, możliwości rozwoju zdolności i zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto, uczelnia cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów ze względu na ofertę edukacyjną, renomę i prestiż wśród szkół wyższych oraz perspektywę zatrudnienia po jej ukończeniu - mówi dyrektor Alicja Gąbka, wyraźnie doceniając znaczenie tejże współpracy.

W ramach umowy Akademia zobowiązała się m.in. do prowadzenia zajęć pokazowych przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w Liceum i szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Janowskim. Liceum z kolei zobowiązało się do współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte, itp.). Powiat zaś zapewnił, iż będzie tworzył warunki organizacyjne i wspierał Liceum w działaniach zmierzających do realizacji rozwoju współpracy z WAT.

Nadmieńmy, iż za kontakt z uczelnią odpowiada Bożena Czapla - szkolny pedagog. Od paru lat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży organizowane są wyjazdy na Dni Otwarte WAT, to zaś umożliwia uczniom zapoznanie się z ofertą edukacyjną oraz bazą lokalową Akademii. Coraz więcej uczniów, biorąc pod uwagę perspektywę zatrudnienia, jak i również jakość kształcenia, myśli o studiowaniu na tej uczelni.

LINK NA STRONĘ UCZELNI www.wat.edu.pl
PISZĄ O NAS :-) http://www.wat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:patronacka-wi&catid=61:aktualnoci&Itemid=321

Edyta Sołtys


Prowadzenie: Grzegorz Boliński, Hubert Kiszka, Maciej Malinowski