1.Sztandar szkoły:

 • sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli,
 • uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu,
 • skład osobowy pocztu sztandarowego:
 1. chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
 2. asysta - dwie uczennice,
 • chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy ze swymi insygniami: uczeń czarne (granatowe) spodnie i biała koszula lub garnitur, uczennice czarne (granatowe) spódnice, białe bluzki. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie,
 • insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki,
 • sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji,
 • podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem),
 • podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 • sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość,
 • oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego pod kątem 45% do przodu. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar,
 • sztandar oddaje honory:
  1. na komendę „do hymnu”,
  2. w czasie wykonywania „Roty”,
  3. gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
  4. w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
  5. podczas opuszczenia trumny do grobu,
  6. w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
  7. podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
  8. w trakcie uroczystości kościelnych.

 

 1. Godło/logo szkoły prezentuje uproszczony wizerunek Patrona Szkoły oraz nazwę szkoły. Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

 

 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza:
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.
 • Każdy pierwszoklasista stojąc  w postawie zasadniczej  trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru  i powtarza rotę przysięgi:

„My uczniowie i uczennice klas pierwszych  I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, pomni ponad stuletniej tradycji szkoły w obecności dyrekcji, nauczycieli, rodziców i starszych kolegów, uroczyście ślubujemy:

rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,

pilnie i systematycznie zdobywać wiedzę, przygotowując się do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym,

systematycznie pracować nad rozwijaniem własnej osobowości, talentów i zainteresowań,

szanować nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanki i kolegów,

kierować się ideałami humanizmu, tolerancji, uczciwości i szacunku dla drugiego człowieka,

szanować tradycję i dobre imię Szkoły,

rozwijać w sobie postawę obywatelską szanując pracę innych ludzi i wnosząc swój wkład w życie Szkoły, środowiska i kraju.

 

 1. Pożegnanie absolwentów:
 • Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny absolwenci składają ślubowanie.
 • Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność.
 • Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękęz wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa przysięgi:

„My, absolwenci I Liceum Ogółnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim, pomni ponad stuletniej tradycji szkoły, opuszczając jej mury ślubujemy uroczyście na sztandar szkoły:

strzec honoru naszej szkoły i nigdy nie splamić jej dobrego imienia,

zdobytą wiedzę i umiejętności właściwie wykorzystywać,

sumiennie wykonywać swoje obowiązki,

być godnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.”

 

 1. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się święta państwowe:
 • Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja),
 • Dzień Edukacji Narodowej (14 października),
 • Święto Niepodległości (11 listopada).

 

6.Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

 • rozpoczęcie roku szkolnego,
 • ślubowanie klas pierwszych,
 • zakończenie roku szkolnego,
 • uroczystości kościelne, regionalne lub okolicznościowe z udziałem sztandaru szkoły.

 

 1. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
 • Na komendę prowadzącego uroczystość:
 1. „Baczność, Sztandar szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”,
 2. „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej,
 3. „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”,
 4. „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę :„Przyjmujemy od Was sztandar  I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
 • Na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości szkolnej pada komenda: „Baczność, Sztandar szkoły wyprowadzić” - uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar. Prowadzący podaje komendę „Spocznij”.
 • W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują sobie znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” ma miejsce w następujących sytuacjach:
 1. podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
 2. na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.